Canon Authorised Dealer Near Tashkand Marg, Prayagraj, 211001